Onderdeel van Sagro Company

Grond-, weg- en waterbouw

Een partner om op te bouwen!

Sagro heeft een brede ervaring opgebouwd in uiteenlopende vormen van grond-, weg- en waterbouw en is uitgegroeid tot een veelzijdig specialist.

Niet alleen in de uitvoeringsfase, maar al vanaf het eerste ontwerp!

4-fietstunnel-terneuzen
DCIM100MEDIADJI_0003.JPG
DCIM100MEDIADJI_0018.JPG
sagro-straatwerk

"Wij richten ons op infrastructurele werken in de breedste zin van het woord."

Grondverzet

Bijna ieder project start met de uitvoer van grondwerkzaamheden. Grondwerk is de basis van een project en hiermee een belangrijk onderdeel te noemen. Wij zijn zeer ervaren in het aanbrengen en verwijderen van voorbelastingen, ontgraven van waterpartijen en cunetten en het verzetten van overige grondstromen binnen een project.

Wij adviseren over een effectieve aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als grondstructuur, bodemsanering, wet- en regelgeving, maar ook zaken als de planning.

Door de inzet van GPS wordt het grondwerk uiterst nauwkeurig uitgevoerd. Bij het uitvoeren van grondwerk zijn vaak diverse grondstoffen nodig zoals zand, gebroken puin of grond. Deze grondstoffen leveren wij uit eigen depot.

Bouwrijp maken

Het bouwrijp maken is de laatste stap voor de bouw. Objecten zijn gesloopt en de bodem is gesaneerd.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het ophogen van percelen, de aanleg van bouwwegen, het voorbelasten van de grond en het verwijderen van groen. Ook leggen we kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen en de riolering.

Riolering

Riolering, onzichtbaar maar van groot belang. Wij hebben ruime ervaring in het aanleggen en vervangen van (gescheiden) rioleringen, hemelwaterafvoersystemen, droogweerafvoer, trekputten en mantelbuizen.

Desgewenst ontwerpen wij het rioleringsstelsel waarbij wij rekening houden met omgevingsfactoren die van invloed zijn op het transport van afval- en regenwater. Onze adviezen en ontwerpen zijn praktisch en één op één uitvoerbaar, samen bedenken wij de beste oplossing.

Open verhardingen

Mooi en duurzaam straatwerk zal jarenlang een positieve uitstraling geven aan uw project. In opdracht van bedrijven, overheden en particulieren verzorgen wij de aanleg, reconstructie of herbestrating van schoolpleinen, fietspaden, straten, bedrijfsterreinen en complete dorps- en stadskernen.

Naast ambachtelijk straatwerk komt machinaal straten steeds vaker voor. De arbeidsintensieve handelingen van de stratenmaker worden tot een minimum beperkt en het tempo gaat omhoog.

Om straatwerk lang mooi te houden doen wij het nodige voorwerk. Dat bestaat uit het egaliseren van de bodem en zorgen voor een goede afwatering.

Asfaltverhardingen

De aanleg en onderhoud van asfaltwegen en -paden stellen weer heel andere eisen op het gebied van wegenbouw. Wij zijn inzetbaar voor nieuwe asfaltwerken alsmede grootschalig- en kleinschalig onderhoud.

Waterbouw

Wij hebben ervaring met het aanleggen van logistieke terreinen in combinatie met werken in het natte.

Zo houden wij ons onder andere bezig met aanleg van beschoeiingen, damwanden, kademuren, duikers, natuurlijke oevers en sloten. Alle werkzaamheden worden door ons zowel vanaf het water als veraf het land uitgevoerd.

Bouw en aanleg terreinen

We hebben in Nederland, Engeland en België honderden hectares aan zwaarbelaste logistieke terreinen aangelegd. Deze terreinen moeten geschikt zijn voor intensief gebruik en bestand zijn tegen zware belastingen om verzakkingen te voorkomen. Daarnaast moeten ze ook voorbereid zijn op de toekomst, zoals het kunnen weerstaan van steeds heviger wordende regenbuien.

Totaaloplossingen:

  • Toepassen grondverbetering
  • Grondverzet
  • Aanleg laadkuil
  • Bouw op- en overslag kade
  • Vloeistofdichte verhardingen
  • Toepassen geogrid
  • Afvalmanagement

 

  • Terreinindeling (scheidingsvakken betonwaren)
  • Aanbrengen terreininrichting zoals: belijning, wegmeubilair, bewegwijzering, verlichting, hekwerken, beplanting en containers
  • Meerjarige onderhoudscontracten

Vanuit onze expertise adviseren wij opdrachtgevers in een vroegtijdig stadium. Samen met de opdrachtgever maken onze engineers in een voortraject de juiste keuzes op het gebied van bodemopbouw, IT stuctuur, verlichtingsinstallaties, terreinverhardingen en waterafvoer.

Kennis van de kwaliteit van de bodem is noodzakelijk om veilig te werken maar ook voor de aanvraag van bouw- of milieuvergunningen. In de voorbereiding toetsen we de kwaliteit. Na analyse van de bestaande feiten starten we het veldwerk op locatie.

Sinds 2017 gebruikt Sagro drones voor metingen en inspecties. De luchtopnames zetten we om tot digitale 3D-modellen van het maaiveld.

We zijn zeer ervaren op het gebied van grondverbetering en veranderen onbegaanbare terreinen in een solide fundering voor verschillende soorten grond (zand, klei, veen etc.) draagkrachtig moeten maken. 

Design & Construct

Veel infrastructurele werken voeren wij uit op basis van Design & Construct. Dit betekent dat wij het hele proces van ontwerp tot de uitvoering voor onze rekening nemen.

Door het opzetten van een bouwteamverband, waarin de aannemer, de ontwerper en de opdrachtgever samenwerken, is het mogelijk gebruik te maken van elkaars kennis. Hierdoor kan kostenvoordeel worden behaald, zowel in de logistiek als in materiaalgebruik. Door tekeningen van infrastructuur, bouw- en kunstwerken en groenstructuren vooraf met elkaar door te nemen, kunnen de plannen optimaal worden uitgevoerd.

Service na aanleg

Bij Sagro is het mogelijk om na de aanleg een langetermijnrelatie aan te gaan voor de onderhoud van uw GWW-project. Indien gewenst is het ook mogelijk om een onderhoudsabonnement af te spreken. Wij bieden korte lijnen wat zorgt voor een snelle respons. Ontzorgen van de klant staat hierbij centraal.

Meer weten?

Meer informatie over onze expertise? 
Vraag het onze professionals! 

Sagro

0113 351 710