Onderdeel van Sagro Company

Bodemsanering

Vervuiling saneren? Een verontreiniging in bodem, grondwater of waterbodem, wenst een aanpak die slim, snel én effectief is. Sagro biedt een doeltreffende aanpak, van begin tot eind.

Bodemsanering is noodzakelijk wanneer uit bodemonderzoek blijkt, dat het terrein door een verontreiniging niet geschikt is voor het huidige of beoogde gebruik.

Als erkend bodemsaneerder verrichten wij alle soorten bodemsaneringen. Wij volgen daarbij nauwgezet de wettelijke richtlijnen, zodat u verzekerd bent van de juiste aanpak, procedures en een veilige uitvoer.

intro-sma
4-sagro-sanering
sagro-bodemsanering-milieukundige-begeleiding
sagro-bodemsanering

"Bodemsanering: duurzame basis voor een gezonde leefomgeving."

Bodemonderzoek

Wij voeren bodemonderzoek snel en efficiënt uit. Door het gebruik van boormachines kunnen wij door dikke puinlagen heen boringen verrichten om zo de grond en het grondwater te bemonsteren. Bovendien kunnen wij bodemonderzoek uitvoeren tot op grotere dieptes. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in onderzoek van het diepere grondwater bij mogelijke verontreinigingen met chemische oplosmiddelen.

Indien uit het bodemonderzoek blijkt dat de locatie verontreinigd is, wordt de beste methode en techniek bepaald om de verontreiniging te verwijderen. De keuze van uitvoering hangt onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie (wonen, industrie, landbouw) van de bodem.

In-situ: hoe werkt het?

Bij deze techniek wordt de verontreiniging ter plaatse verwijderd en is gebaseerd op twee pijlers: de isolatie en in-situverwijdering. De isolatie die wordt toegepast is afhankelijk van het type bodem. Het is mogelijk damwanden te plaatsen voor een verticale afdichting, een horizontale afdichting van folie en een afsluitende bodemlaag als klei kan als onderafdichting dienst doen.

Naast ontgraving bestaan drie andere mogelijkheden voor de uitvoer van een in-situsanering:

  1. Extractieve saneringstechniek
    (grondwateronttrekking of bodemluchtextractie)
  2. Biologische saneringstechniek
    (stimuleren van de natuurlijke afbraak)
  3. Chemische saneringstechniek
    (injectie van chemicaliën als oxidatiemiddel)

On-site

Bij de on-site techniek wordt de verontreiniging verwijderd. De verontreinigde bodem wordt afgegraven, ter plaatse gereinigd, gezuiverd en teruggestort. Het zuiveren van de verontreinigde grond kan op diverse manieren uitgevoerd worden, denk hierbij aan een thermische behandeling, een microbiologische behandeling of een fysisch-chemische scheiding.

Ex-situ

Net als bij de on-site techniek wordt hierbij de verontreiniging verwijderd. De afgegraven grond wordt echter niet ter plaatse gereinigd, maar afgevoerd naar een verwerker waar de grond gereinigd wordt.

Milieukundige begeleiding

Ons onafhankelijk milieuadviesbureau beschikt over het BRL-6000 certificaat en is hiermee inzetbaar voor de milieukundige begeleiding tijdens uw bodemsaneringsproject. De milieukundig begeleider stuurt het proces, houdt toezicht, zorgt voor de naleving van vergunningen, bemonsterd en rapporteert.

Meer weten?

Meer informatie over onze expertise? 
Vraag het onze professionals! 

Sagro

0113 351 710